Swami Vimuktananda tr.

Aparokshanubhuti: Self-Realization of Sri Shankaracharya

Aparokshanubhuti: Self-Realization of Sri Shankaracharya

Devanagari text, word-for-word meanings, English translation, and notes.

More info →